Regulamin

Zasady pobytu w Hostelu.

Legenda:

ITW – Indywidualny Terapeuta Wspierający, IPR – Indywidualny Program Rehabilitacyjny, ZR – Zespół Rehabilitacyjny (lekarz, kierownik, pielęgniarki, terapeuci, wychowawcy, psychoterapeuci)

Nasz program adresowany jest dla osób z rozpoznaniem zaburzeń psychotycznych, zaburzeń nastroju, zaburzeń adaptacyjnych i związanych ze stresem, które nie wymagają ścisłego dozoru. Ośrodek ma charakter otwarty.  Rehabilitacja w Hostelu wymaga własnej świadomej decyzji.

Przeciwskazaniem do pobytu są:

 • Zachowania agresywne i autoagresywne
 • Brak motywacji do pracy nad sobą
 • Tendencje samobójcze
 • Czynne uzależnienie
 • Objawy wytwórcze i zaburzenia myślenia uniemożliwiające udział w zajęciach grupowych

 

 1. Mieszkaniec Hostelu ma prawo do:

a) szacunku ze strony terapeutów i innych mieszkańców.

b) wiedzy na temat swojego stanu zdrowia.

c) poczucia bezpieczeństwa i troski o swój stan psychiczny, w tym do zachowania tajemnicy zawodowej ze strony osób pracujących w Hostelu.

d) korzystania z opieki rehabilitacyjnej, terapeutycznej oraz lekarskiej w zgodzie z obowiązującą wiedzą i etyką zawodową

e) kontaktowania się z otoczeniem poza Ośrodkiem, zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami.

f) wniesienia skargi do kierownika Hostelu lub Dyrekcji MCN w Zagórzu.

 

 1. Mieszkaniec hostelu ma obowiązek:

a)      przestrzegania ogólnie przyjętych norm współżycia w grupie, takich jak:

 • wzajemna życzliwość, szacunek dla problemów i słabości innych Mieszkańców
 • niestosowanie przemocy słownej i fizycznej ( w tym również niestosowanie wulgarnego słownictwa)
 • dbanie o higienę osobistą, własny estetyczny wygląd oraz utrzymywanie porządku, czystości w swoim otoczeniu.
 • Spożywania posiłków w kuchni i jadalni (nie wolno zanosić jedzenia do pokojów mieszkalnych)
 • powstrzymanie się od zachowań seksualnych na terenie Hostelu (w tym: prowokacyjny strój, oglądanie zdjęć i treści pornograficznych)
 • poszanowanie cudzej własności i prywatności (nie wolno przebywać w pokojach innych mieszkańców za wyjątkiem dni wolnych od szkoły).

b)      Aktywnej realizacji przyjętego przez siebie IPR (udział w terapii, zajęciach, społecznościach, wspólnych wyjściach)

c)      Dbania o mienie wspólne i prywatne. Brania aktywnego udziału w prowadzeniu Ośrodka m.in., wykonywanie dyżurów: sprzątanie, przygotowywanie posiłków itp.

d)      Dostosowania się do przyjętego planu dnia (punktualność, obecność na zajęciach, cisza nocna)

e)      Przestrzegania ustaleń szczegółowych, dotyczących  korzystania z laptopów, Tv, słuchania muzyki

f)       W sytuacji konfliktowej, ze względu na bezpieczeństwo, jest zobowiązany bezwzględnie podporządkować się decyzjom terapeutów dyżurujących.

 

 1. W Hostelu obowiązuje zakaz posiadania i używania alkoholu, środków psychoaktywnych, e-papierosów, suplementów diety i napojów energetycznych. ZR ma prawo do kontrolowania trzeźwości i wykonywania testów w dowolnym momencie.
 2. W sytuacji łamania ww zasad Mieszkaniec Hostelu otrzymuje ostrzeżenie, które jest przyznawane decyzją dyżurujących terapeutów, a w sytuacjach niejasnych – decyzją ZR.
 • Po otrzymaniu drugiego ostrzeżenia następuje omówienie sytuacji z ITW oraz może nastąpić ograniczenie przywilejów (przedłużanie ciszy nocnej, wolnych wyjść, itp.)
 • Po otrzymaniu trzeciego ostrzeżenia następuje omówienie z ITW (oraz/lub z kierownikiem Hostelu) i ustalenie warunków dalszego pobytu w Ośrodku. Mieszkaniec może mieć wstrzymane przepustki lub inne przywileje do czasu odpracowania ostrzeżenia.
 • Odpracowanie ostrzeżenia odbywa się w formie wykonania wszystkich dyżurów posiłkowych przez 3 dni. Termin należy uzgodnić z ITW.
 1. Zakończenie pobytu w Hostelu następuje jeżeli:
 • Został zrealizowany IPR
 • Na prośbę Mieszkańca ( w przypadku osób niepełnoletnich w porozumieniu z rodzicami lub opiekunami prawnymi)
 • Stan zdrowia mieszkańca wymaga innej formy pomocy.
 • W przypadkach drastycznego lub rażącego, ciągłego nieprzestrzegania zasad, regulaminu, odmowy realizowania IPR itp. Użycie przemocy fizycznej pociąga za sobą natychmiastowy wypis